(976) 1800-1284

Хэрэглэгчийн эрх

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

Хэрэглэгч гэж хэн бэ?

2015-06-29

     Хэрэглэгч гэдэг нь бараа, ажил, үйлчилгээг үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны зорилгоор бус, зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн хэрэгцээгээ хангахад зориулан захиалж, худалдан авч, үйлчлүүлж байгаа, эсхүл хэрэглэж байгаа хувь хүнийг хэлнэ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...