(976) 1800-1284

Түгээмэл асуулт хариултууд

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх хугацаа

2015-06-02

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх хугацаа Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.  Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...