(976) 1800-1284

Зөвлөгөө, зөвлөмжүүд

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

Гэрээг хэрхэн хийх вэ?

2015-06-18

Гэрээг хэрхэн хийх вэ? Гэрээний гол нөхцөлийн талаар талууд харилцан тохиролцож хуульд заасан буюу хэлэлцэн тохирсон хэлбэрээр гэрээ байгуулсан бол уг гэрээг байгуулсан гэж үздэг.   Гэрээ нь дараахь үе шатаар байгуулагдана

Орон сууцны байшин худалдах , худалдан авах гэрээ

2015-06-18

Орон сууцны байшин худалдах , худалдан авах гэрээ татах

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...