(976) 1800-1284

ил тод байдал

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал

2015 оны 05-р сарын 26 ны өдөр

АТГ-ын 2015 оны 01/691 тоотын дагуу байгууллагын

цахим сүлжээнд байрлуулах мэдээлэл 

2015.02.05

Мэдээллийн агуулга

Мэдээллийг бэлтгэх

Хугацаа

1.     

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, журам зааврыг мэдээллийн самбар,  байгууллагын цахим хуудсаар сурталчлах

Ц.Цэгмид

Сар бүр, тогтмол

2.     

Улсын байцаагч нарын нэрс, хариуцах ажлын чиглэл, өрөөний болон харилцах утасны дугаарыг ил тод байрлуулах

Ц.Цэгмид

Нэгдүгээр улиралд

3.     

Албан хаагчийн ажил үүргийг тодорхой болгох, ажлын давхардал, хийдэгдлийг арилгах чиглэлээр ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах, сул орон тооны талаарх мэдээллийн ил тод байдлыг хангах

Ц.Цэгмид

Хоёрдугаар сард

4.     

Байгууллагын үйл ажиллагааны болон төсөв, санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт холбогдох бусад мэдээ мэдээлэл

Ц.Цэгмид, Д.Одгэрэл

Улирал бүр

5.     

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахын тулд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, батлагдсан төсөв, санхүүжилт, худалдан авалтын үр дүнг байгууллагын цахим хуудсанд байрлуулах

Ц.Цэгмид, Д.Одгэрэл

Тухай бүр

6.     

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөр авах эрх үүссэн албан хаагчдийн жагсаалтыг байгууллагын цахим хуудаст байршуулах

Д.Одгэрэл

Тухай бүр

7.     

Боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг байгууллагын цахим хуудаст байршуулах

Ц.Цэгмид

Тухай бүр

 

Жич: Бэлтгэсэн мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн ажилтан эсвэл цахим техник хариуцсан мэргэжилтэн байгууллагын цахим шууданд байрлуулна.

ТАМГЫН ГАЗАР

 


 

 

Давамгай болон зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

Татах

Microsoft Office Excel file. 32.1 KB


 

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас олгож байгаа зөвшөөрөл, лавлагаа, тодорхойлолт

1. Зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн үнэ, тариф өөрчлөх зөвшөөрөл.

2. Нэгдэн, нийлэх дүгнэлт гаргах.

3. Тендерт оролцогчдод тодорхойлолт, лавлагаа гаргах.

Хоосон ...

Хоосон ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...