(976) 1800-1284

ил тод байдал

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

2015 оны 05-р сарын 26 ны өдөр

 2015 он

- 2014 оны Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 02 дүгээр сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 2015 оны тодотгосон төсөв

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 3 дугаар сарын мэдээ 

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 5 дугаар сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын нэмэлт санхүүжилтийн 2015 оны 5 дугаар сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 7 дугаар сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 8 дугаар сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 9 дугаар сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2015 оны 10 дугаар сарын мэдээ

2014 он

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 2014 оны батлагдсан төсөв

- 2013 оны жилийн эцсийн Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 02 дүгээр сарын мэдээ  

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 03 дүгээр сарын мэдээ   

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 04 дүгээр сарын мэдээ   

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 05 дүгээр сарын мэдээ 

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 06 дүгээр сарын мэдээ 

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 07 дүгээр сарын мэдээ 

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 08 дүгээр сарын мэдээ 

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 09 дүгээр сарын мэдээ 

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 10 дүгээр сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын төсвийн зарлагын 2014 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

- Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 2014 оны тодотгосон төсөв

Хоосон ...

Хоосон ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...